ំីំMid-Term Review Five-Year National Strategic Plan for Counter Trafficking in person 2019-2023
ការវាយតម្លៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ៥ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣ ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរយៈពេល៥ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
Five-Year National Strategic Plan for Counter Trafficking in person 2014-2018
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរយៈពេល៥ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣
Five-Year National Strategic Plan for Counter Trafficking in person 2019-2023

   

Official Telegram NCCT Cambodia