ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរយៈពេល៥ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨
Five-Year National Strategic Plan for Counter Trafficking in person 2014-2018
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរយៈពេល៥ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣
Five-Year National Strategic Plan for Counter Trafficking in person 2019-2023   

Official Telegram NCCT CambodiaPage generated in 0.0154 seconds, with 7 database query and 0 memcache.