របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិ

របាយការណ៍បូកសរុបសកម្មភាព និងលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២៣ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ២០២៤
របាយការណ៍ឆមាសទី១ និងទិសដៅឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣
របាយកាណ៍ត្រីមាសទី១ និងទិសដៅត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣
របាយការណ៍ខែកក្កដា​ និងទិសដៅខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣
របាយការណ៍ខែមិថុនា និងទិសដៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣
របាយការណ៍ខែឧសភា និងទិសដៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣
របាយការណ៍ខែមេសា និងទិសដៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣
របាយការណ៍ខែមីនា និងទិសដៅខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣
របាយការណ៍ខែកុម្ភៈ និងទិសដៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣
របាយការណ៍ខែមករា និងទិសដៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
របាយការណ៍ខែធ្នូ និងទិសដៅខែមករា ឆ្នាំ២០២៣
របាយការណ៍ខែវិច្ឆិកា និងទិសដៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

   

Official Telegram NCCT Cambodia