លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីកិច្ចការពារកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញ (អង់គ្លេស))
គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីកិច្ចការពារកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញ (ខ្មែរ)
សេចក្តីសម្រេច បង្កើតក្រុមការងារចម្រុះមណ្ឌលប៉ោយប៉ែត
សេចក្តីសម្រេច បង្កើតមណ្ឌលទទួលពលករកំរៀង
សេចក្តីសម្រេច បង្កើតមណ្ឌលទទួលពលករកំរៀង
គោលការណ៍ឯកភាព ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារទទួលពលករកំរៀង
ច្បាប់ស្តីពី ការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ ឆ្នាំ២០០៨
ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការ គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស រចនាសសម្ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិ ក្រោមជាតិ និងផែនការសកម្មភាព ជំហានទី២ (២០១៤-២០១៨)
ប្រកាសលេខ១២៩ ក ក ន/ប្រក ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការពពោះជំនួស
ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការ គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស រចនាសសម្ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិ ក្រោមជាតិ និងផែនការសកម្មភាព ជំហានទី២ (២០១៤-២០១៨)
ប្រកាសលេខ០៤៥ ប្រ.ក ស្តីពីការផ្ទេរភារកិច្ច តែងតាំងមុខតំណែង និងតម្លើងឋានន្តរស័ក្ក មន្ត្រីនគរបាលជាតិ
(ភាសាអង់គ្លេស) គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី បែបបទ និងនីតិវិធី នៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សដើម្បីផ្តល់សេវាសមស្រប

   

Official Telegram NCCT Cambodia