លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ ឆ្នាំ២០០៨
ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការ គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស រចនាសសម្ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិ ក្រោមជាតិ និងផែនការសកម្មភាព ជំហានទី២ (២០១៤-២០១៨)
ប្រកាសលេខ១២៩ ក ក ន/ប្រក ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ដើម្បីរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការពពោះជំនួស
ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការ គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស រចនាសសម្ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិ ក្រោមជាតិ និងផែនការសកម្មភាព ជំហានទី២ (២០១៤-២០១៨)
ប្រកាសលេខ០៤៥ ប្រ.ក ស្តីពីការផ្ទេរភារកិច្ច តែងតាំងមុខតំណែង និងតម្លើងឋានន្តរស័ក្ក មន្ត្រីនគរបាលជាតិ
(ភាសាអង់គ្លេស) គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី បែបបទ និងនីតិវិធី នៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សដើម្បីផ្តល់សេវាសមស្រប
(ភាសាខែ្មរ) គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី បែបបទ និងនីតិវិធី នៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សដើម្បីផ្តល់សេវាសមស្រប
អនុក្រឹត្យលេខ ១៥១៨ អនក្រ.តត ការតែងតាំងមុខតំណែងមន្ត្រីនគរបាលជាតិ និងមន្រ្តីរាជការ
គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី បែបបទ និងនីតិវិធី នៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សដើម្បីផ្តល់សេវាសមស្រប
អនុក្រឹត្យលេខ ១៥១៨ អនក្រ.តត ការតែងតាំងមុខតំណែងមន្ត្រីនគរបាលជាតិ និងមន្រ្តីរាជការ
ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៦១៤/៨០៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស
អនុក្រឹត្យលេខ២៧៣អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស


Official Telegram NCCT Cambodia

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង© ២០១៧

គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស
Page generated in 0.014 seconds, with 3 database query and 6 memcache.