របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិ

របាយការណ៍ខែតុលា និងទិសដៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២
របាយការណ៍ត្រីមាសទី២ និងទិសដៅត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២
របាយការណ៍ខែកញ្ញា និងទិសដៅខែតុលា ឆ្នាំ២០២២
របាយការណ៍ខែសីហា និងទិសដៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
របាយការណ៍ឆមាសទី១ និងទិសដៅឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២
របាយការណ៍ខែមិថុនា និងទិសដៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២
របាយការណ៍ត្រីមាសទី១ និងទិសដៅត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២
របាយការណ៍ខែឧសភា និងទិសដៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
របាយការណ៍ខែមេសា និងទិសដៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២
របាយការណ៍ខែមីនា និងទិសដៅខែមេសា ឆ្នាំ២០២២
របាយការណ៍ខែកុម្ភៈ និងទិសដៅខែមិនា ឆ្នាំ២០២២
របាយការណ៍បូកសរុបសកម្មភាព និងលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២ និងទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ២០២៣

   

Official Telegram NCCT Cambodia