លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី បែបបទ និងនីតិវិធី នៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សដើម្បីផ្តល់សេវាសមស្រប
អនុក្រឹត្យលេខ ១៥១៨ អនក្រ.តត ការតែងតាំងមុខតំណែងមន្ត្រីនគរបាលជាតិ និងមន្រ្តីរាជការ
ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៦១៤/៨០៨ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស
អនុក្រឹត្យលេខ២៧៣អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស
ប្រកាសលេខ១៣៣/១២ ប្រ.ក ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីបែបបទនិងនីតិវិធី នៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណបឋមជនរងគ្រោះ
ប្រកាស ស្តីពីតួនាទីភារកិច្ច និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ការិយាល័យចំណុះលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសរុប
ក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់
ក្រុមការងារការពារជនរងគ្រោះ
ក្រុមការងារទេសន្តរប្រវេសន៍
ក្រុមការងារអនុវត្តន៍ច្បាប់
ក្រុមការងារកិច្ចការយុត្តិធម៌
ក្រុមការងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ   

Official Telegram NCCT CambodiaPage generated in 0.0122 seconds, with 7 database query and 0 memcache.