ក្រៅប្រទេស

កិច្ចប្រជុំស្តីពី “រួមគ្នាបញ្ឈប់ទ...
កិច្ចប្រជុំស្តីពី “រួមគ្នាបញ្ឈប់ទ...

14-Sep-2017 by HAKLIENG

កិច្ចប្រជុំឆ្លងផែនការសកម្មភាពជាតិ
​ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស​ សម្រាប់អនុវត្តបន្ត​ ឆ្នាំ​២០១៧-២០១៨​ នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ
by HAKLIENG 14-Sep-2017


  

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង© ២០១៧

គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស