របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៍ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៍ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៍ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៍ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៍ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៍ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៍ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៍ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៦
របាយកាណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៍ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៍ឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៦

  

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង© ២០១៧

គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស