លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

ប្រកាស ស្តីពីតួនាទីភារកិច្ច និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ការិយាល័យចំណុះលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសរុប
ក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់
ក្រុមការងារការពារជនរងគ្រោះ
ក្រុមការងារទេសន្តរប្រវេសន៍
ក្រុមការងារអនុវត្តន៍ច្បាប់
ក្រុមការងារកិច្ចការយុត្តិធម៌
ក្រុមការងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីបង្កើតក្រុមការងារជំនាញអន្តរក្រសួង ស្ថាប័ន
សេចក្តីសម្រេច ស្តីអំពីការបែងចែកភារកិច្ច ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ជ


រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង© ២០១៧

គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស
Page generated in 0.0275 seconds, with 9 database query.