លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

ប្រកាស ស្តីពីតួនាទីភារកិច្ច និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ការិយាល័យចំណុះលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសរុបប្រ.ក
ក្រុមការងារបង្ការទប់ស្កាត់សសរ
ក្រុមការងារការពារជនរងគ្រោះសសរ
ក្រុមការងារទេសន្តរប្រវេសន៍សសរ
ក្រុមការងារអនុវត្តន៍ច្បាប់សសរ
ក្រុមការងារកិច្ចការយុត្តិធម៌សសរ
ក្រុមការងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសសរ
សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីបង្កើតក្រុមការងារជំនាញអន្តរក្រសួង ស្ថាប័នសសរ
សេចក្តីសម្រេច ស្តីអំពីការបែងចែកភារកិច្ច ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ជសសរ

  

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង© ២០១៧

គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស